Susza widmo!

Susza widmo!
Komisje do szacowania suszy wyszły w pole a tu niespodzianka. Okazuje się , że nie przewidziano szacowania skutków suszy na łąkach i pastwiskach , nie ma procedur , więc nie można. Rolnicy pokazują powierzchnie łąk i pastwisk, które zamiast zieleni świecą złociście jak łany żyta przed zbiorem. Cena siana , bel sianokiszonki skoczyła o 100- 120% w stosunku do cen z początku maja. W mediach publicznych oraz komercyjnych , w wypowiedziach polityków oraz różnego typu mniej lub bardziej mądrych ekspertów wymienia się problem suszy w zbożach, truskawkach, krzewach, rzepaku. Cisza natomiast w wypadku użytków zielonych. mamy do czynienia z czarowaniem rzeczywistości , udajemy , że tematu nie ma i chowamy głowę w piasek. Okazuje się , iż rządzący poprzedni Minister Rolnictwa Marek Sawicki jak i następny Krzysztof Jurgiel nie zauważyli, że na 4.5 mln użytków zielonych pojawić się może susza i będzie potrzebna pomoc. Już 12 czerwca , jeszcze na ręce Ministra Krzysztofa Jurgiela zostało wysłane pismo alarmujące o tym problemie. natomiast w dniu wczorajszym obciążony wszystkimi nieszczęściami i plagami poprzednich okresów, błędów i wypaczeń Krzysztof Ardanowski dostał szczegółowe pismo z rozwiązaniami tej sytuacji, która nie powinna się nawet wydarzyć.Pismo w załączeniu.

 

Federacja Gospodarstw Rodzinnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Białystok, ul. Św.Rocha 23/1 Pan Jan Krzysztof Ardanowski

Szanowny Panie Ministrze

Proszę o podjęcie pilnych rozwiązań, które dotyczą zakresu i sposobów szacowania szkód wyrządzonych klęską suszy w ramach użytków rolnych dotyczących użytków zielonych ( łąki i pastwiska oraz trawy na gruntach ornych )
Informuję Pana Ministra, iż Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nie prowadzi monitoringu w zakresie badania zjawiska suszy użytków zielonych żadnego typu. Skutkiem tego jest brak informacji publicznej o sytuacji zagrożenia suszą użytków zielonych, a co za tym idzie stosownej dokumentacji potwierdzającej stan klęski suszy na obszarze Polski w zakresie użytków zielonych.
W skutek powyższego administracja państwowa , łącznie z Panem Ministrem oraz wszelkie służby i instytucje rolne takowych informacji nie posiadają.
Nadmieniam jednocześnie , iż w ramach 14 mln ha użytków rolnych , 4 mln ha upraw rolnych jest zagrożonych suszą, oraz 2 mln ha ( ok. 30%) na terenie Rzeczpospolitej, są to wszelkiego typu użytki zielone. Łącznie więc, na dzień dzisiejszy, to na 6 mln ha występuje susza.
W wypadku części województw wskaźnik użytków zielonych, w ilości użytków rolnych w strukturze rolnej wynosi 40%. Ponadto w ramach produkcji zwierzęcej, hodowla krów mlecznych jest kołem zamachowym polskiej gospodarki rolnej .
Gospodarka rolna niektórych regionów oparta jest na produkcji mleczarskiej. Do tego należy dołączyć znaczącą w ogólnej produkcji hodowlę bydła opasowego , obecnie kierunek o trendzie rozwojowym.
Stąd klęska suszy , która dotyka użytki zielone ( łąki , pastwiska, trawy na gruntach ornych )dramatycznie obniża bilans paszowy w układzie pasz objętościowych w kierunku hodowli bydła mlecznego i opasowego. Wpłynie to na znaczący wzrost kosztów produkcji oraz pogorszenie sytuacji ekonomicznej obu branż.
Zgodnie z szacunkową oceną dokonywaną przez producentów rolnych, straty w zakresie użytków zielonych z I-go pokosu w zależności od typu upraw oraz rodzaju gleb wskazują na obniżenie plonu średnio powyżej 30% . Sytuacja w uzyskaniu plonu z II pokosu jest zatrważająca , obniżenie plonu od 70 do 100 %. Pod znakiem zapytania pozostają dalsze możliwości sezonowego użytkowania łąk i pastwisk w obecnym roku . Mamy także do czynienia z sytuacją wypadania nowo założonych plantacji oraz dotychczasowych, szczególnie w układzie słabszych gleb, wiązało będzie się to z zaoraniem dotychczasowych plantacji łąk i pastwisk i potrzeba ich odnowienia. Związane jest to z dodatkowymi wysokimi kosztami.
Brak monitoringu oraz potwierdzonej dokumentacji rozmiarów klęski suszy na użytkach zielonych w obecnym stanie prawnym wyklucza gospodarstwa rolne posiadające powyższe grunty z możliwości jakiejkolwiek pomocy krajowej.
Zwracam także uwagę ,iż występując o pomoc zewnętrzną do instytucji unijnych strona Polska nie jest w stanie w żaden wiarygodny sposób udokumentować klęski suszy na obszarze użytków zielonych przez co wyklucza ten rodzaj gospodarstw z pomocy unijnej.
Wnioskuję do Pana Ministra o zmianę aktów prawnych rozszerzających katalog monitorowania przez JUNG w Puławach upraw rolnych w związku z zagrożeniem suszy o użytki zielone.
Proszę o zastosowanie procedur extra ordynaryjnych ze względu na powagę sytuacji.
Stan powyższy tworzy dodatkowe implikacje.
Terenowe Komisje powoływane przez Wójtów gmin do sporządzania protokołów z szacowania szkód w uprawach rolnych, wyrządzonych klęską suszy wykluczają możliwość szacowania szkód w użytkach zielonych.
Stąd Komisje powoływane przez Wojewodę, wydające decyzję na podstawie protokołów terenowych nie mogą więc zawierać szkód powstałych na użytkach zielonych . Decyzja Wojewody jest aktem prawnym warunkującym możliwość ubiegania się o wszelkie istniejące formy pomocy przyznane przez państwo.
Charakter ma to szczególnego absurdu w ramach kredytów na wznowienie produkcji rolnej, tzw. kredytów klęskowych z linii ZK, eliminując możliwość ubiegania się o taki kredyt rolnikom na obszarze klęskowym użytków zielonych .
Stąd wniosek o pilną zmianę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( Dz. U poz 187 z późn. zm. ). Zmiana winna obejmować rozszerzenie zakresu szacowania szkód przez terenowe komisje gminne , sporządzające protokoły o szkody wyrządzone klęska suszy w użytkach zielonych .
Wiąże się to z uwzględnianiem przez komisję wojewódzką wydającą decyzję w zakresie klęski suszy wyrządzonej w użytkach rolnych o użytki zielone dopuszczając poszkodowanych rolników do możliwości korzystania z pomocy udzielanej przez państwo.
Zmiana ta pociągnie za sobą rozszerzenie katalogu kredytu klęskowego ZK o przyznanie pomocy na grunty z użytkami zielonymi.
Pozostając przy kredytach klęskowych należy ocenić ,iż dotychczasowa forma jest formą nie mającą nic wspólnego z działaniem pomocowym, mającym na celu poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstwa po klęsce.
Wnioskujemy o zmianę warunków linii kredytowej z dopłatami ARiMR. Zmiany powinny iść w kierunku uzyskania rzeczywistego efektu pomocowego gospodarstwom dotkniętych klęskami. Stąd wydłużenie okresu kredytowania z obecnych 4 do 8 lat z możliwością przedłużenia do lat 10, w wypadku , gdy w okresie kredytowania gospodarstwo kolejny raz zostanie dotknięte którymś z rodzajów klęski. Jednocześnie postulujemy o wydłużenie okresu karencji z warunkiem obligatoryjnym udzielania kredytu przez banki w spłacie rat kapitałowych do lat 3.
Poziom oprocentowania mający realny charakter pomocowy nie może być wyższy niż 0.5 % oprocentowania należnego bankowi.
Panie Ministrze , bezwarunkowo należy odstąpić w zasadach udzielania kredytu klęskowego od mechanizmu łączenia go z warunkiem posiadania ubezpieczenia upraw rolnych . Poszkodowanym rolnikom oprocentowanie kredytu klęskowego winno być na tym samym poziomie bez względu na to czy posiadają uprawy ubezpieczone od klęsk żywiołowych, czy nie.
Zwracam uwagę, iż obecne rozwiązania z podwyższonym oprocentowaniem rolnikom nie posiadającym polisy ubezpieczeniowej są rodzajem kary , co nie ma żadnego uzasadnienia .
Jednakże sprawą zasadniczą , Panie Ministrze jest wyłączenie użytków zielonych z systemu dopłat środków publicznych do ubezpieczeń upraw rolnych od klęsk żywiołowych.
Stąd istnieje potrzeba zmiany ustawowej , rozszerzającej katalog użytków rolnych podlegających ubezpieczeniu z budżetu państwa o użytki zielone ( łąki, pastwiska i trawy na gruntach ornych)

Białystok, dn. 21.06.2018r. Przewodniczący
Federacji Gospodarstw Rodzinnych
Krzysztof Tołwiński