ZAMORDYZM POLITYCZNY PO WARSZAWSKU.

Jedność poglądów kształtowana przez warszawski reżim sprowadza się do mianownika dekretowanej miłości i wiernopoddańczości do Ukrainy i wrogości do Rosji i Białorusi.

Oczywiście zerkając , czy Jankeski Pan jest zadowolony z takiego obrotu sprawy. Zdecydowanie można mówić o wzniecaniu rasizmu etnicznego w stosunku do Białorusinów i Rosjan.

Pismo skierowane do Posła Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś i jednocześnie Przewodniczącego Partii Liberalno Demokratycznej Białorusi, wskazuje rzeczywisty obraz zakłamania życia publicznego w Polsce. Dając argumenty stronie białoruskiej do kontrataku przeciwko hipokrytom obecnej władzy w Rzeczpospolitej Polskiej , szkalującym władzę i administrację Republiki Białoruś.

Istotnym jest by rzeczywisty obraz stanu życia politycznego w Polsce ujrzał światło dzienne poprzez białoruskich Polityków . Oczekiwanym efektem jest wzmocnienie zaszczutej części polskiego społeczeństwa , nie godzącej się na amerykański protektorat polityczny i napuszczanie Polaków na Białoruś i Rosję.

Budujemy wspólny front walki.

 

KRZYSZTOF TOŁWIŃSKI
Przewodniczący
Partii Politycznej FRONT
19-122 Jasionówka
Ul. Korycińska 40
Rzeczpospolita Polska

Pan OLEG  GAYDUKEVICH
Poseł do Izby Reprezentantów
Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś
220037 Republika Białoruś
Mińsk, ulica Filimonova 12

Szanowny Panie Pośle

Zwracam się z prośbą o podjęcie parlamentarnej interwencji w sprawie Polskiego Polityka Wojciecha Olszańskiego , który za działalność polityczną oraz poglądy zmierzające do nawiązania dobrosąsiedzkich stosunków z Republiką Białoruską, Federacją Rosyjską jest prześladowany politycznie i został więźniem politycznym.

Jednocześnie wyrażam prośbę o podjęcie przez Pana Posła będącego jednocześnie zastępcą przewodniczącego komisji w sprawach międzynarodowych nagłośnienia na forum międzynarodowym, naruszeń zasad demokratycznego Państwa w zakresie możliwości swobody działalności politycznej i ingerencji służb Rzeczpospolitej Polskiej w działalność partii politycznych.

Biorąc pod uwagę przychylną postawę wobec Rzeczpospolitej Polskiej Pana Prezydenta Republiki Białoruskiej a w szczególności Polaków , oczywiście z wykluczeniem władz RP , czemu Pan Prezydent dawał wyraz w swoich wypowiedziach. Także , Panie Pośle , pańską głęboką znajomość problematyki w relacjach białorusko-polskich oraz zaangażowanie w ustanowienie normalnych sąsiedzkich stosunków pomiędzy Republiką Białoruś a Rzeczpospolitą Polską . Jako przedstawiciel środowisk społecznych i politycznych przeciwstawiających się prowokacyjnej i agresywnej polityce rządu RP wobec Republiki Białoruskiej i Federacji Rosyjskiej w związku z zaistniałą sytuacją poczuwam się upoważniony  to do zwrócenia się z powyższymi problemami.

Oświadczając , iż władze Rzeczpospolitej Polskiej z instytucjami i organami podległymi oraz przy aprobacie Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej prowadzą nagonkę na środowiska polityczne , które przeciwstawiają się wzniecaniu rasizmu etnicznego w stosunku do Białorusinów i Rosjan .Odbywa się to w atmosferze dyspozycyjności władz Rzeczpospolitej Polskiej wobec imperialnych interesów Stanów Zjednoczonych.

Środowiska i ośrodki polityczne wyrażające poglądy , iż racją stanu Państwa Polskiego jest doprowadzenie do partnerskich i dobrosąsiedzkich stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych z Republiką Białoruś i Federacją Rosyjską, są piętnowane i dyskryminowane w przestrzeni publicznej.

Pod pozorami Państwa prawa i parawanem demokracji za zgodą i przyzwoleniem wszystkich sił politycznych , reprezentujących obecny Parlament Rzeczpospolitej dochodzi do wykluczenia z dyskusji politycznej , myśli i poglądów, przeciwstawiających się narzucanej systemowej wrogości wobec Państwa Białoruskiego oraz Rosyjskiego.

Autorytarne zapędy władz Rzeczpospolitej Polskiej zmierzają do budowy totalitarnego systemu , zakazującego działań politycznych na terenie Rzeczpospolitej , prowadzonych na rzecz dobrosąsiedztwa z Republiką Białoruś i Federacją Rosyjską oraz wnoszenia faktów i informacji w przestrzeni publicznej , wzmacniających ten kierunek.

Politycy i funkcjonariusze Państwa Polskiego między innymi Pan Stanisław Żaryn , zastępca Ministra koordynatora służb specjalnych i pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, odmienne poglądy dotyczące spraw Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej oraz wojny na Ukrainie podciągają pod jedno pojęcie : „dezinformacji”. Ustawienie w ten sposób wymiany poglądów i dyskusji politycznej stygmatyzuje uczestników dyskursu nie zgadzających się z narzucaną linią polityczną Rządu i Parlamentu.

Wskazany minister w jednym z wywiadów oświadczył , iż walka z dezinformacją może przyjąć formę ustawy i analizowane są możliwości penalizowania takich działań informacyjnych z identyfikacją ludzi , którzy celowo włączają się w kolportowanie czy wykorzystywanie kłamstwa do tego żeby wykorzystać je przeciwko Państwu Polskiemu.

Każdy argument więc, zmierzający do obiektywizmu w zakresie relacji polsko- białoruskich i polsko – rosyjskich podlegał będzie uznaniu przez władzę czy wypełnia pojęcie kłamstwa a przez to nosi znamiona karalnej dezinformacji.

Hipokryzja w zakresie mitu Rzeczpospolitej Polskiej jako Państwa demokratycznego oraz wolności słowa osiąga poziomy obłędu, groźnego dla naszej państwowości.

Nadmienię, iż zarówno media państwowe jak i media prywatne korporacyjne bez względu na strukturę kapitałową obcych Państw a także reżim informacyjny w mediach elektronicznych wyrażają ten sam kierunek antyrosyjski , antybiałoruski i nachalnie proukraiński, notorycznie eliminując inne poglądy polityczne.

Ponadto możemy odnotować uaktywnienie się środowisk szczególnie o charakterze terrorystycznym, szkolonych i znajdujących się na terenie RP – ukraińskich oraz białoruskich , tzw. opozycyjnych , które mogą posłużyć do nacisków i rozgrywek politycznych wobec środowisk zadeklarowanych w zakresie współpracy politycznej z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruską.

Obecnie w Polsce, jako obszarze znajdującym się pod protektoratem politycznym Stanów Zjednoczonych obowiązuje dyktatura słowa, poglądów i poprawności politycznej. Upadkowi życia publicznego i działalności politycznej towarzyszy angażowanie i ingerowanie służb specjalnych w działalność partii politycznych. Polega to na niedopuszczaniu do aktywności politycznej formacji oraz ich rozbijaniu jeśli nie są kontrolowane przez służby i posiadają inne poglądy niż koncesjonowane przez polityczny establiszment.

Inżynieria społeczna etnicznego rasizmu wobec Białorusinów i Rosjan w subiektywnym przekazie propagandy rządowej manipuluje nachalnie polskie społeczeństwo i podsyca wrogie nastroje. Mimo to 1/3 Polaków w sposób zdecydowany nie poddaje się presji manipulacyjnej. Zakaz rozpowszechniania i głoszenia poglądów politycznych w stosunku do wojny na Ukrainie oraz relacji z Republiką Białoruską i Federacją Rosyjską niezgodnych z narracją rządową w przestrzeni publicznej jak i całkowita eliminacja w przestrzeni medialnej pozbawia głosu 1/3 społeczeństwa. Władza Rzeczpospolitej Polskiej przeciwdziałając tworzeniu się reprezentacji politycznej w systemie samokreującym się na demokrację obawia się otrząśnięcia się Polaków z narzucanej przez rząd histerii Białorusko- Rosyjskiej i wymuszonej przyjaźni z Ukrainą.

Jednym z przykładów , potwierdzającym wskazany stan rzeczy i szczególnie drastycznym, bo zasługujący na nieszczytne miano więźnia politycznego w III Rzeczpospolitej Polskiej jest sprawa Pana Wojciecha Olszańskiego.

Przywódcy ruchu Rodaków Kamratów , który podjął się działalności politycznej z utworzeniem i rejestracją partii politycznej. Ugrupowanie to jak samo deklaruje w pewnym momencie zgromadziło ok. 20 tysięcy członków sympatyków oraz w dużym zakresie objęło swoim zasięgiem środowiska antyrządowe .

Wojciech Olszański, reprezentując politycznie myśl narodowo- konserwatywną, został potraktowany przez antyrosyjskie i antybiałoruskie zjednoczenie medialne ponad podziałami i okrzyknięty jako prorosyjski i probiałoruski przywódca polskich Kamratów. W związku z tym całe środowisko Rodaków Kamratów zostało poddane stygmatyzacji jako reprezentujące poglądy prorosyjskie i antyzachodnie , jakby te poglądy miały podlegać wykluczeniu z dyskusji publicznej.

Ruch ten z budującą się partią polityczną podlegał rozpracowywaniu i kontrolowaniu przez osoby powiązane ze służbami specjalnymi w służbie czynnej jak i w stanie spoczynku celem uniemożliwienia powołania i podjęcia działalności politycznej w ramach obowiązującego prawa na płaszczyźnie demokratycznej.

Wojciech Olszański jako przywódca polityczny Kamratów stał się obiektem nękania przez Prokuraturę oraz Sądy , łącznie z zatrzymaniami we wrześniu 2022 roku , w miejscowości Grunwald w trakcie spotkania z aktywem partyjnym z całego kraju, został wyciągnięty siłą przez Służby i Policję oraz zatrzymany.

1 listopada 2022 roku został aresztowany , zwracam uwagę iż jest to bardzo ważne święto dla nas Polaków , stąd wybór tego terminu potwierdza neobolszewicki charakter obecnego reżimu zarządzającego Rzeczpospolitą Polską.

Należy zauważyć , iż aresztowanie nastąpiło w okolicznościach , gdy oskarżony nie był informowany o postępowaniu , nie uczestniczył w nim oraz nie miał wiedzy o zapadłym orzeczeniu Sądu skazującego go wyrokiem więzienia, w którym przebywa do czasu obecnego. Wojciech Olszański został także oskarżony , iż zaatakował i naruszył nietykalność cielesną Białoruskiego „opozycjonisty” , który protestował przeciw władzom Republiki Białoruskiej i Federacji Rosyjskiej. Incydent ten należy określić jako pewną prowokację zorganizowaną przez Służby.

Reasumując powyższe , środowiska polityczne szukające dróg dobrosąsiedztwa i płaszczyzny politycznej współpracy z Republiką Białoruską, Federacją Rosyjską będąc wykluczonymi z dyskursu politycznego a przez to pozbawionymi głosu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wnoszę :

O nagłośnienie rzeczywistej sytuacji politycznej jaka panuje w Polsce, stanu poszanowania swobody wypowiedzi i poglądów na forum międzynarodowym, traktując ten stan rzeczy jako wspólne zagrożenie dla Narodu Polskiego i Białoruskiego.

Mając świadomość otwartości ze strony władz Republiki Białoruskiej a szczególnie Pana Posła pełniącego funkcję zastępcy przewodniczącego komisji w sprawach międzynarodowych, zwracam się o podjęcie działań, zmierzających do uwolnienia więźnia politycznego Wojciecha Olszańskiego przez władze Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Dnia 24.03.2023 rok                                                            Krzysztof Tołwiński

Przewodniczący Partii Politycznej FRONT